Teenused

 • Kogukonnas elamise teenus
  Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes tuleb toime enese eest hoolitsemisega ja suudab osaleda majapidamisetöödes, kuid vajab päevasel ajal pidevat juhendamist igapäevaelu tegevustes ja toetust toitlustuse tagamisel ning elamiseks eluruumi.

  Teenuse eesmärk on säilitada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, et ta tuleks peresarnase elukorralduse juures võimalikult iseseisvalt või väikese juhendamisega toime oma igapäeva eluga.

  Kogukonnas elamise teenusel elavad inimesed koos ühe perena, jagavad ühist elupinda ning tegevusjuhendaja aitab neid: ajaplaneerimisel, vaba aja sisustamisel, avalike teenuste kasutamisel, õppimise võimaluste leidmisel ja õppimise juures, töötamise või töösarnaste tegevuste juures.

  Inimese vajadusi ja tegevusvõimet arvestades ostetakse temaga koostöös hügieenitarbed, riided, voodipesu ja tagatakse nende hooldus. Vajadusel muretsetakse ka käsimüügiravimid ja meditsiinitarvikud.

  Teenuse kasutamine toimub ööpäevaringselt, kuid öisel ajal ei viibi personal teenuse osutamise ruumides, vaid on inimesele kättesaadav (nt telegoni teel).

  Inimene tasub ise majutuse ja toitlustamise eest.

  Kogukonnas elamise teenuse kodukord.
   
 • Ööpäevaringne erihoolekandeteenus
  Teenuse eesmärk on inimese iseseisva toimetulekuvõime säilitamine ja arendamine ning turvalise elukeskkonna tagamine teenuse osutaja ruumides.

  Teenust saab kasutada täisealine:
  - kellel on tuvastatud raske või sügav puue
  - kellel on töövõime kaotus vähemalt 80% või tuvastatud puuduv töövõime
  - kellele ei saa abi osutada teiste sotsiaalteenustega ja kes ei kasuta teisi erihoolekandeteenuseid
  - kes vajab abi enese eest hoolitsemisel ega tule toime igapäevaelu toimingutega või vajab selleks olulisel määral pidevat kõrvalabi ja juhendamist

  Ööpäevaringse erihoolekandeteenuse kasutajad elavad teenuse osutaja ruumides koduseks kujundatud keskkonnas ning tegevusjuhendaja aitab ja juhendab neid sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel, aja planeerimisel, vaba aja sisustamisel, avalike teenuste kasutamisel, õppimise võimaluste leidmisel ja õppimise juures, igapäevaelu oskuste arendamisel, kaasates inimesi arendavatesse tegevustesse.

  Inimest toetatakse ja abistatakse hooldustoimingutes ning kõigis kõrvalabi vajavates igapäevaelu tegevustes. Teenuse ajal tagatakse inimesele raviskeemi järgimine.
  Vajadusel tagatakse inimesele transport tervishoiu-, sotsiaal- ja muudele avalikele teenustele jõudmiseks. Samuti toetatakse hooldustoimingute tegemisel ja tagatakse iseseisva õendusabi teenuse kättesaadavus. 

  Inimese vajadusi ja tegevusvõimet arvestades ostetakse temaga koostöös hügieenitarbed, riided, voodipesu ja tagatakse nende hooldus. Vajadusel on teenuse osutaja poolt ka käsimüügiravimid, meditsiinitarvikud ja inkontinentsitooted ning naha kaitse ja puhastamise vahendid. 

  Teenust osutatakse ööpäevaringselt teenuse osutaja ruumides.

  Inimene tasub majutuse ja toitlustamise eest.

  Ööpäevaringse erihooldusteenuse kodukord.

   

 • Ööpäevaringne erihoolekandeteenus äärmusliku abi- ja toetusvajadusega inimestele
  Teenuse eesmärk on inimese iseseisva toimetuleku säilitamine ja arendamine ning turvalise elukeskkonna tagamine teenuse osutaja ruumides.

  Teenust saab kasutada täisealine:
   - kellel on raske või sügav vaimne alaareng ja lisaks struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mille alusel on määratud puue
   - kellel on tuvastatud sügav puue
   - kellel on töövõimekaotus vähemalt 90% või tuvastatud puuduv töövõime (tööealisel), kes vajab abi enese eest hoolitsemisel ja ei tule toime igapäevaelu toimingutega või vajab selleks olulisel määral pidevat kõrvalabi ja juhendamist
   - kellele ei saa abi osutada sotsiaalteenustega ja kes ei kasuta teisi erihoolekandeteenuseid.

  Ööpäevaringse erihoolekandeteenuse kasutajad elavad teenuse osutaja ruumides koduseks kujundatud keskkonnas ning tegevusjuhendaja aitab ja juhendab neid sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel, aja planeerimisel, vaba aja sisustamisel, avalike teenuste kasutamisel, õppimise võimaluste leidmisel ja õppimise juures, igapäevaelu oskuste arendamisel, kaasates inimesi arendavatesse tegevustesse.


  Inimest toetatakse ja abistatakse hooldustoimingutes ning kõigis kõrvalabi vajavates igapäevaelu tegevustes. Teenuse ajal tagatakse inimesele määratud raviskeemi järgimine.
  Vajadusel tagatakse inimesele transport tervishoiu-, sotsiaal- ja muudele avalikele teenustele jõudmiseks. Samuti toetatakse hooldustoimingute tegemisel ja tagatakse iseseisva õendusabi teenuse kättesaadavus.

  Inimese vajadusi ja tegevusvõimet arvestades ostetakse temaga koostöös hügieenitarbed, riided, voodipesu ja tagatakse nende hooldus. Vajadusel on teenuse osutaja poolt käsimüügiravimid, meditsiinitarvikud ja inkontinentsitooted ning naha kaitse ja puhastamise vahendid.

  Teenust osutatakse ööpäevaringselt teenuse osutaja ruumides.

  Inimene tasub majutuse ja toitlustamise eest.

  Ööpäevaringse erihooldusteenuse kodukord.

Teenusele suunamine

Erihoolekandeteenusele saamiseks tuleb esitada taotlus erihoolekandeteenuse saamiseks  sotsiaalkindlustusameti elukohajärgse piirkonna juhtumikorraldajale. Taotlusele tuleb kindlasti lisada teenuseosutaja või maakond, kus soovitakse teenust saada. Eestkostja olemasolul tuleb taotlusele märkida ka eestkostja andmed.

Taotluse võib

Sotsiaalkindlustusamet otsustab erihoolekandeteenuse osutamise või sellest keeldumise, v.a kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isiku puhul, 40 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

Lähemalt saab erihoolekandeteenuste saamise tingimuste kohta lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et.

 

Küsimuste korral helistage sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 16106 või (+372) 612 1360 või kirjutage e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee.