Lisainfo

Vabaduse 47, Kärdla

tööpäevadel 7.30 – 17.30

Telefon: 46 36456 ja 372 5307 7353 

info@sotsiaalkeskus.ee

Teenused

Psüühilise erivajadusegErivajadustega laste kompetentsikeskuse teenused on:

 • Päevahoiuteenus
  Päevahoiuteenuse eesmärk on raske ja sügava ning liitpuudega laste toimetulekut toetavate ja arendavate päevategevuste pakkumine. Raske ja sügava puudega last kasvatava perekonna toetamine ja võimaluse tagamine vanemate töötamiseks.
 • Tugiisikuteenus
  Tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse ea- või võimetekohase arengu toetamine ja vajadusel hooldustoimingute sooritamine. Teenust pakkudes tagada lapsele eakaaslastega võrdsed võimalused ning vähendada lapsevanemate hoolduskoormust, andes neile võimalusi tööhõives osalemiseks.
   
 • Lapsehoiuteenus
  Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada lapsevanema, eestkostja või lepingu alusel lapse perekonnas hooldaja toimetulekut või töötamist. Samuti on lapsehoiuteenuse eesmärgiks võimaldada lapsevanematele lapse hooldamisest vaba aega, et nad saaksid ajutiselt tegeleda teiste tegevustega (nt töö otsimine, koolitustel osalemine jms).
   
 • Nõustamisteenus
  Nõustamisteenus hõlmab kommunikatsiooni-, õppe- ja käitumisprobleeme, kohanemist, suhteid, hoiakuid ja ootusi, et kindlustada lapsele parim võimalik areng ja kaasamine ühiskonda. Vajaduse korral sõidetakse ka haridusasutusse kohale ja nõustamine toimub seal. 

Teenusele saamine

Päevahoiuteenuse taotlemine toimub Hiiumaa Sotsiaalkeskuse erivajadustega laste kompetentsikeskuses. Teenuse kohta annab informatsiooni keskus ja/või sotsiaalhoolekande osakond. Teenusele vastuvõtmine toimub keskuse vabade kohtade olemasolul

Teenuse saamiseks peab lapse seaduslik esindaja esitama ja allkirjastama järgmised dokumendid :

 • vormikohase kirjaliku avalduse
 • lapse isikut tõendava dokumendi koopia
 • koopia puude raskusastme otsusest
 • koopia kehtivast rehabilitatsiooniplaanist ja/või juhtumiplaanist
 • perearsti tõend (nakkushaiguse puudumise kohta )
 • vanema/hooldaja kirjalik iseloomustus lapse harjumuspäraste käitumisviiside ja kriisisituatsioonide lahendamisviiside kohta

 

Tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse saamiseks tuleb lapsevanemal täita taotlus (728.67 KB, RTF) ja esitada digitaalallkirjastatult info@sotsiaalkindlustusamet.ee või täita Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.

Taotlusele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest või kätte saamisest. Erilise vajaduse korral lähtuvalt vastamise keerukusest võib vastamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni. Isikut teavitatakse vastamise tähtaja pikendamisest ja pikendamise põhjusest.

Lähemalt saab lugeda tugiisiku- ja lapsehoiuteenusest Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

 

Nõustamisteenuse saamiseks tuleb pöörduda keskusesse või meiliaadressile kairi.loppe@sotsiaalkeskus.ee.