Hiiumaa Sotsiaalkeskus

MISSIOON

Oleme selleks, et pakutavate teenustega hoida ja tõsta teenuse saajate elukvaliteeti.

 

VISIOON

Aastal 2020 on HVSK tunnustatud sotsiaalvaldkonna kompetentsi- ja teenustekeskus nii regionaalsel kui ka riiklikul tasandil. Sotsiaalteenuste valdkonnas on keskus võtmepartnerluses omavalitsuste ja riigiasutustega. Professionaalsete töötajate ja tugiisikute võrgustiku toel toimub keskuses uuenduslike sotsiaalteenuste väljaarendamine.

 

VÄÄRTUSED

PROFESSIONAALSUS         
Professionaalsuse all mõtleme:

 • oma valdkonna põhjalikku tundmist;
 • EQUASS Assurance kvaliteedinõuetele vastavate teenuste pakkumist;
 • struktureeritud mõtlemist ja töötamist;
 • pidevat enesearendamist ja teadmiste kogumist.

 

KOOSTÖÖ                         
Koostöö all  mõtleme:

 • meeskonnatööd kõigi töötajate vahel ametikoha üleselt;
 • koostööd teenuse saajate, nende pereliikmete ja lähedastega, valdkonnaga haakuvate asutuste, organisatsioonidega meil kui välismaalt, kohalike omavalitsustega  ja kolmanda sektoriga.

 

KLIENDIKESKSUS               
Kliendikesksuse all mõtleme:

 

 • teenusesaajate vajaduste pidevat kaardistamist;
 • teenuse saajate vajaduste ja väärtuste esikohale seadmist;
 • teenuse saajate kaasamist teenuse osutamise protsessi.

 

USALDUSVÄÄRSUS             
Usaldusväärsuse all mõtleme:

 • teenuste osutamine põhineb teenuse saajate tegelikel vajadustel;
 • austame iga teenuse saaja õigust tema enesemääratlusele;
 • loome igale teenuse saajale jõustava keskkonna;
 • oleme avatud jagades aktiivselt infot oma tegevuste kohta.

Partnerid ja muidu head sõbrad: