« Tagasi

Sotsiaalteenused uuest aastast

Uuest aastast on sotsiaalteenused ja -toetused ühtsed üle Hiiumaa – infot ja nõu saab endiselt igast vallamajast sotsiaaltöötajatelt.

Tasuta teenused

Tugiisikuteenus on mõeldud lapsele, tema perele või täisealisele inimesele ja selle eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus inimene vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi: juhendamist, motiveerimist ning suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamist. Tugiisik ei ole teenust vajava inimese perekonnaliige. Hiiumaal pakub tugiisikuteenust Hiiumaa sotsiaalkeskus.

Täisealise inimese hooldus on mõeldud täisealisele raske või sügava puudega inimesele, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks esitab puudega inimene või tema esindaja taotluse, millele on lisatud hooldaja andmed ja hooldaja kirjalik nõusolek. Esitatud taotluse alusel külastab sotsiaaltöötaja puudega inimest tema elukohas hooldusvajaduse väljaselgitamiseks. Hooldusvajaduse väljaselgitamisel täidab sotsiaaltöötaja hindamistesti, et välja selgitada puudega inimese kõrvalabi vajadus ja tema võime toime tulla igapäevaelu toimingutega. Hooldus seatakse tähtajaliselt kuni puudega inimese arstliku ekspertiisi otsuses märgitud tähtaja lõpuni või tähtajatu otsuse korral mitte kauemaks kui viieks aastaks. Hoolduse seadmisel määratakse hooldaja ülesanded ning talle igakuiselt makstav toetus, mis määratakse hooldamisest tingitud ja hooldamisega seotud lisakulu osaliseks katmiseks. Hooldajaks määratakse inimene, kelle tegelik elukoht on valla territooriumil, kes on teovõimeline, kellel puudub raske või sügav puue ning kes on sotsiaaltöötaja hinnangul sobiv hooldaja ülesandeid täitma. Hooldajaks võib määrata inimese, kellel on perekonnaseaduse-kohane ülalpidamiskohustus hooldatava suhtes.

Päevakeskuse teenuse eesmärk on edendada ja säilitada sotsiaalsel sihtrühmal suhtlemis- ja tegutsemisaktiivsust, pakkudes eesmärgistatud ja mõtestatud tegevust kultuurilise vaba aja veetmise, huvitegevuse, vabatahtliku töö, toimetuleku toetamise ja sotsiaalse aktiivsuse säilitamise kaudu. Hiiumaal on viis päevakeskust: Hellamaa perekeskus, Kõrgessaare päevakeskus, Kärdla päevakeskus ning päevakeskused Emmastes ja Leisus.

Turvakoduteenus on ajutise eluaseme, turvalise keskkonna ja esmase abi tagamine lapsele või täisealisele inimesele, kes vajab turvalist keskkonda. Turvakodu vajavale lapsele osutatakse teenust kuni lapsele turvalise elu- ja kasvukeskkonna tagamiseni. Teenust osutatakse inimesele koostöös teenuse osutaja ja vallavalitsusega. Turvakodu Hiiumaal ei ole. Teenuse vajaduse tekkimisel tuleb leida teenuse osutaja mõnest teisest maakonnast.

Varjupaigateenus on ajutise ööbimiskoha pakkumine täisealisele inimesele, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas tagatakse voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond. Varjupaigateenust osutab MTÜ Samaaria Eesti Misjoni hooldekodu.

Võlanõustamisteenus on inimese aitamine tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel. Võlanõustamisteenust osutatakse koostöös töötukassaga.

Omaosalusega teenused

Koduteenusega tagatakse täisealise inimese iseseisev toimetulek kodustes tingimustes. Teenus on inimesele, kellel on tervislikust seisundist, funktsioonihäirest või elukeskkonnast tingitud kõrvalabi vajadus ning kellel ei ole ülalpidamiskohustusega pereliiget või ülalpidamiskohustusega pereliige ei saa mõjuval põhjusel oma kohustust täita. Koduteenuse vajaduse hindamiseks teeb sotsiaaltöötaja taotleja juurde kodukülastuse, mille käigus hindab hooldusvajaduse hindamise testi ja vestluse abil teenuse taotleja toimetulekuvõimet ja kõrvalabi vajadust. Koduteenuse osutamiseks sõlmitakse leping teenust vajava inimese või tema esindaja ja teenuse osutaja vahel, lepingu lisana koostatakse hoolduskava. Täpne ja põhjalik ülevaade koduteenuse tegevustest, teenuse pakettidest ja maksumusest abivajajale on antud 2018. aasta oktoobrikuu Hiiumaa Teatajas nr 10 ja valla kodulehel. Koduteenust osutavad Hiiumaa sotsiaalkeskus, Hellamaa perekeskus, Käina ja Emmaste osavald.

Isikliku abistaja teenusega suurendatakse raske või sügava liikumis- või nägemispuudega täisealise inimese iseseisvat toimetulemist ja osalemist kõigis eluvaldkondades. Teenus on eelkõige inimese abistamine nendes igapäevaelu tegevustes, milles inimene vajab tulenevalt oma puudest füüsilist kõrvalabi. Esmajärjekorras on teenus suunatud koolis või tööl käiva puudega inimese abistamiseks.

Sotsiaaltransporditeenus on sõiduki kasutamise võimaldamine tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks puudega inimesel, kes puudest tingituna ei saa kasutada ühistransporti või isiklikku sõiduautot, või eakal, kes ei saa kasutada ühistransporti või kellel puuduvad võimalused kasutada isiklikku transporti. Teenuse saamiseks esitab teenusele õigustatud inimene sotsiaaltöötajale taotluse, milles tellib sõidu. Taotluse võib esitada ka telefoni teel. Tellimus sõiduks Hiiumaa piires tuleb esitada vähemalt kolm tööpäeva ja väljaspool Hiiumaad vähemalt seitse tööpäeva enne soovitud sõiduaega. Sotsiaaltransporditeenuse hindadest on võimalik põhjalik ülevaade saada oktoobrikuu Hiiumaa Teatajast või valla kodulehelt.

Saunateenusele on õigus eakal, puudega inimesel, töötul ja paljulapselisel perel. Saunateenuse igakuine aeg ja koht avaldatakse Hiiumaa Teatajas ja valla kodulehel.

Päeva- või lapsehoiuteenuse eesmärk on pakkuda arengut ning toimetulekut toetavat igapäevategevust puudega lapsele ning toetada puudega last kasvatavat perekonda ja anda võimalus lapsevanemale tööl käimiseks. Teenusele on õigus raske või sügava puudega või liitpuudega lapsel kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil laps saab 18-aastaseks. Teenuse osutajaks Hiiumaal on Hiiumaa sotsiaalkeskus.

Eluruumi tagamise teenus on teenus, millega tagatakse eluruumi kasutamise võimalus inimesele, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama. Inimese taotluse alusel hindab sotsiaaltöötaja eluruumi tagamise vajadust ning esitab oma hinnangu vallavalitsusele otsustamiseks. Eluruumi tagamise teenusena antakse eluruum üürilepingu alusel kasutamiseks kuni viieks aastaks. 

Asendus- ja järelhooldusteenus

Asendushooldusteenus on teenus millega tagatakse pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õigused, võimaldatakse lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnased elutingimused, luuakse lapsele turvaline ja arenguks soodne keskkond ning valmistatakse laps ette võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Teenust osutatakse pikaajaliselt ööpäevaringse teenusena lapsele, kelle vanemad on surnud, vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja, vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, piiratud või täielikult ära võetud või kes on vanematest eraldatud.

Järelhooldusteenus on teenus, millega toetatakse asendushoolduselt või eestkostelt lahkuva inimese iseseisvat toimetulekut ja õpingute jätkamist. Asendushooldust osutab hoolduspere, perekodu ja asenduskodu.

Muu teenus võib olla vallavalitsuse poolt korraldatud teenuse osutamine lähtuvalt abivajaja vajadusest – psühholoogiline nõustamine, kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine, tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine, toiduabi ja muud toetavad teenused.

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele inimesele, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tuleneval põhjusel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt toime tulla ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teise teenuse või muu abi osutamisega. Teenuse vajaduse väljaselgitamisel täidab sotsiaaltöötaja hindamistesti. Osaliselt valla eelarvest rahastatavale väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele paigutatakse inimene, kellel puudub ülalpidamiskohustusega pereliige või kelle pereliige ei suuda põhjendatult talle seadusega pandud kohustust täita. Hiiumaal osutavad üldhooldusteenust SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri, Samaaria Eesti Misjoni Hiiumaa eakatekodu ja intervallteenusena SA Hiiumaa Haigla. Väga suuri muudatusi sotsiaalteenuste osas uuest aastast oodata pole. Nagu ka varasemalt, nii ka uue määruse jõustumisel on peamine enne sotsiaalteenuse osutamist või sotsiaaltoetuse maksmist inimese abivajaduse hindamine ja selle tulemusel vajaliku abi osutamine vastavalt abivajadusele. Üks muudatus on pediküüriteenuse osutamisel abivajaja toetamine, mis seni kehtis raske või sügava puudega või koduteenusel olevatele inimestele Kärdla ja Kõrgessaare osavallas. Uue määruse kehtima hakkamisel on muudatus selles osas, et neil, kellel on pediküüriteenust jätkuvalt vaja ja kui neil tekib teenuse eest tasumisel raskusi, siis on võimalus abi saamiseks pöörduda valla poole. Ja teine muudatus puudutab pesupesemisteenuse osutamist. Kui varasemalt said Kärdla pensionärid soodustingimustel Selveri pesumajas ühe masinatäie pesu pesta, siis uuest aastast läheb teenus üle päevakeskustele, nagu see juba toimib teistes osavaldades. Teenus ei kao kellegi jaoks ära, muutub vaid asukoht. Lisainfot jagavad ning teenuste ja toetuste taotluste vastuvõtmisega tegelevad kõigi osavaldade sotsiaaltöötajad. Pöördu abivajaduse korral kindlasti lähimasse vallamajja!