Hiiumaa Sotsiaalkeskuse hoolekogu

Sotsiaalkeskuse edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks, tegevuste ja arenguga seotud küsimuste koordineerimiseks ja nõustamiseks kinnitab vallavalitsus juhataja ettepanekul 8-liikmelise hoolekogu.

Hoolekogu koosseisu kuuluvad:

 • vallavolikogu esindaja;
 • vallavalitsuse sotsiaalosakonna esindaja;
 • vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna esindaja;
 • kaks sotsiaalkeskuse töötajate esindajat arvestades piirkondlikku esindatust (Kõrgessaare ja Kärdla);
 • kolm klientide esindajat.

Hiiumaa Sotsiaalkeskuse hoolekogu koosseisu kinnitamine

Sotsiaalkeskuse hoolekogu pädevuses on:

 • sotsiaalkeskuse tegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle kohta ettepaneku tegemine;
 • ettepaneku tegemine vallavalitsusele ja juhatajale töö paremaks planeerimiseks ja korraldamiseks;
 • sotsiaalkeskuse põhimääruse ja arengukava kooskõlastamine;
 • sotsiaalkeskuse tegevuse aastaplaani ja –aruande ning eelarve kooskõlastamine;
 • sotsiaalkeskuse sisehindamise aruande kooskõlastamine;
 • muu olulise küsimuse arutamine ja vastava ettepaneku tegemine juhatajale.

Hoolekogu töökorralduse põhimõtted on:

 • hoolekogu esimese koosoleku kutsub kokku sotsiaalkeskuse juhataja, kes osaleb hoolekogu
 • koosolekul, kuid ei ole hoolekogu liige;
 • hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja protokollija;
 • hoolekogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord poolaastas ning koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees;
 • hoolekogu teeb otsused poolthäälteenamusega. Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui kohal on kaks kolmandikku liikmetest. Hoolekogu otsus protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees ja protokollija;
 • hoolekogu võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt on andnud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma nõusoleku üle poole hoolekogu liikmetest.