Noortekodu

Noortekodu pakub suure abivajadusega, psüühikahäirete ja käitumisprobleemidega lastele ööpäevaringset rehabilitatsiooniteenust, mille sihiks on arendada noore individuaalseid võimeid, teiste inimestega koostoimimisoskuseid ning toetada õpi- ja toimetulekuoskusi. Eesmärk on luua lapse elus uus tasakaal sellisel viisil, mis tekitaks temas endas huvi jätkata oma arengu- ja tervenemisteekonda ka peale teenuselt lahkumist.

Lähtume oma teenuse korraldamisel perepõhisest lähenemisest, traumateadlikkusest ning miljööteraapilistest põhimõtetest, võttes eeskuju Põhjamaades edukalt toimivast ravikodu mudelist.

Noortekodu põhimeeskonnas on kasvatajad, sotsiaalpedagoogid, sotsiaaltöö koordinaator, psühholoog ja MDFT terapeut.

Noortekodus on kohti neljale kuni kuuele lapsele, kelle puhul on vajalik kohaldada kinnise lasteasutuse teenust. Teenusele suunamine toimub sotsiaalhoolekandeseaduse § 130 1 lg 2 alusel. Suunamise käigust saab täpsemalt lugeda Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt (https://sotsiaalkindlustusamet.ee/abivajav-laps-ja-taiskasvanu/laste-ja-perede-abistamine/kinnise-lasteasutuse-teenus).

Noortekodu teenus on välistatud juhul, kui laps vajab füüsilise või psüühilise tervisehäire tõttu pidevat meditsiinilist jälgimist ning sekkumist ja/või kellel esineb:

a. raskekujulist vägivaldset käitumist teiste suhtes
b. kalduvust seksuaalse enesemääramisõiguse rikkumisele
c. raskekujulist kalduvust vara kahjustamisele (püsiv rikkumiskäitumine)
d. mõõdukas, raske või sügav vaimne alaareng